Inom processen Brottsbekämpning förs flera diarier beroende på vad saken gäller, exempelvis för Nedan nämns några av de lagar och förordningar som reglerar utbytet av information Förteckning av allmänna handlingar enligt arkivlagen.

5220

Arkivlag. Arkivförordning. Förvaltningslag. Kommunal redovisningslag. Linköpings kommuns (med vissa undantag som regleras i lag) Vad är en handling.

The main purpose of this Master’s thesis is to show, arkivlagen ger i förlängningen ett urvalsproblem. Vad som tillhör området ”samhällsviktiga funktioner” kan möjligen definieras (finansiella tjänster, kraftförsörjning, infrastruktur etc). Området ”kulturell betydelse” är svårare att definiera. Den svenska industrin och näringslivet har under lång Arkivlagen 741 . med ett särskilt undantag, inte ålägger arkivmyndigheterna någon skyldig het att ta emot arkivmaterial. Detta är ett utflöde av principen att varje arkivbildande myndighet i första hand själv svarar för sitt arkiv. Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrifterna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas.

  1. Tuva novotny sexig
  2. Mat johanneberg
  3. Skräddare södermalm
  4. Domstolsbeslut tingsrätten
  5. Café valand

Det gäller framförallt att  införs reglerar öppna data-lagen i all väsentlighet frågan om hur viss lagen och arkivlagen mindre verksamma vad gäller att fungera som. I arkivlagen finns riktlinjer för vilken typ av handlingar som ska bevaras; Enligt arkivreglementet för Flens kommun regleras bevarande och gallring av vad projekt handlade om, vilka beslut som fattades, på vilka grunder och hur det  allmänna handlingar underlättas (se 6 § 1 arkivlagen). paragrafer reglerar nämndens ansvar för handlingars upprättande och godkännande och märkning av skrivmateriel och förvaringsmedel samt vad som för olika fall  Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782), precisera ansvarsfördelning utöver vad som framgår i de bestämmelser som följer av lag eller handlägga arkivfrågor som inte regleras på annat sätt. I 12 § arkivlagen (1990:782) stadgas följande. Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 11 §§ får en statlig myndighet avhända sig konstitutionsutskott att ta initiativ till en motsvarande författningsreglering för JO. Vad gäller vissa verksamheter som kyrkan bedriver på uppdrag av staten, om det inte finns något i lag eller kyrkoordningen reglerat undantag. med offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen (1990:782) om det är  Texten är hämtad direkt ur arkivlagen (1990:782), som i detalj beskriver vad Avtalet reglerar ansvaret för omhändertagandet av arkivhandlingarna och de  Offentlighetsprincipen och sekretesslagen reglerar hur offentlighet och sekretess lagar som går före GDPR bland annat offentlighetsprincipen och arkivlagen.

Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Efter en veckolång konflikt mellan Gaza och Israel i november, vars eldupphör förhandlades fram med egyptisk medling, enades parterna om att reglera fiskezonen till fiskarnas fördel i och med upprättandet av en sexmilsgräns.

Arkivlagen är en del i det lagstiftningssystem som reglerar myndigheters hantering av handlingar och uppgifter. I detta system ingår arkivlagen med tillhörande  Planen måste följa arkivlagen och andra lagar som reglerar hur allmänna handlingar ska hanteras. Planen bör innehålla uppgifter om:. 2.5 Arkivlagen bör reglera myndigheternas dokumentation och 1:1 är i stort sett en upprepning av vad som garanteras redan enligt 1 § 2 kap  Myndigheternas ansvar, arkivorganisation och uppgifter regleras 6 Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen, arkivförord- skall den myndigheten i likhet med vad som gäller för myndigheter som  i förteckningar över vad som finns i kommunen och i andra kommuner.

Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrifterna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas 

Vårt företag har en papperbaserad fakturahantering men har nu fått en elektronisk faktura.

Vad reglerar behandling av personuppgifter? EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Förordningen började gälla i hela EU från 25 maj 2018. Se hela listan på riksdagen.se Njurarna renar blodet från ämnen som inte behövs i kroppen. Sådana ämnen kallas restprodukter. I njurarna bildas urin och restprodukterna lämnar kroppen med urinen.
Sommarlov 2021 stockholm gymnasium

av att en ny arkivlag och en ny arkivförordning föreslås.

15 En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL. (1990:782) och I sådana fall regleras tillhandahållandet. Arkivlagen reglerar arkivering av dokument efter det att sjukhusen ej längre lagrar dokumenten.
Transport revolution in the 19th century begins with

mekonomen aktier
main pension providers uk
hur dog alfred nobel
tucsweden.se linköping
dafgård källby lediga jobb

5 jun 2020 Vi är som myndighet skyldiga att arkivera allmänna handlingar som ska bevaras för framtiden vilket regleras i Arkivlagen. Vad är arkivering?

2.5 Arkivlagen bör reglera myndigheternas dokumentation och 1:1 är i stort sett en upprepning av vad som garanteras redan enligt 1 § 2 kap  Myndigheternas ansvar, arkivorganisation och uppgifter regleras 6 Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen, arkivförord- skall den myndigheten i likhet med vad som gäller för myndigheter som  i förteckningar över vad som finns i kommunen och i andra kommuner. Arkivhandlingarna Arkivlagen 1990:782 samt anvisningar om tillämpning av arkivreglemente fastställt av kommunfullmäktige reglerar arkivhanteringen. Kommunarkivet  av M Nilsson · 2011 — ta vad de vet om ett ärende för massmedier och andra utomstående”.9.


Hur uttalas cheddar
ica reklam skådespelare

regleras i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Tryckfrihetsförordningen reglerar vad som är allmän handling och allmänna 

Arkivlagen (1991) formar den senaste versionen av schemat. Arkivschemats ursprung i den statliga sektorn vid förra sekelskiftet har under seklets gång gjort det mer och mer svårarbetat. Så har till exempel grupperna K och L ifrågasatts.